Centrum denních služeb Letovice

Poslání Centra denních služeb Letovice

 

Posláním CDSL je nabídnout lidem  s mentálním a kombinovaným
postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících
schopností a dovedností v následujících oblastech:

 • navazování, udržení a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky
  a širší společností
 • smysluplné využívání volného času
 • sebeobsluha a běžné společenské jednání
 • dodržování hygienických návyků

 

Cílová skupina klientů Centra denních služeb Letovice

 1. Do CDSL lze přijmout lidi s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 19 až 64 let, kteří potřebují asistenci při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy a podporu v komunikačních a sociálních dovednostech. Do CDSL jsou přijímání klienti, kteří dovrší svůj věk od 19 do 64 let v době uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 2. Skupiny zájemců s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, které nelze přijmout do CDSL:
 •  osoby prakticky a totálně hluché
 •  osoby prakticky a totálně nevidomé
 • osoby s autismem
 • osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či  jinou specifickou péči (např. lidé s agresivními projevy)
 • osoby bez mentálního postižení
 • osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CDSL (např. mají nepřekonatelný odpor k lidem s tělesným postižením, nechtějí pobývat v kolektivu)
 • klienti, kteří by požadovali od CDSL zajistit službu svozu a rozvozu a přitom bydlí ve vzdálenosti nad 10 km od budovy CDSL
 • lidé nad 64 let věku
 • osoby se schizofreniía bipolární afektivní poruchou (manio-depresivní psychóza)

Principy Centra denních služeb Letovice

Partnerský přístup ke klientům

Klient je vždy rovnocenným partnerem. O poskytování služby je veden dialog mezi pracovníkem a klientem, nikdy to není nařízení ze strany pracovníka, rodiny, jiné organizace. Klient je podporován k vyjádření svých přání, pocitů, názorů apod.

Individuální přístup

Klient je samostatná jedinečná osoba se svým životním příběhem. Pracovníci poskytují službu tak, aby vyhovovala potřebám, návykům a zvykům jednotlivých klientů a vedla k naplnění jejich individuálních cílů.

Odborný přístup

Pracovníci poskytují službu na základě odborných poznatků sociální práce a využívají poznatků z příbuzných oborů (pracovníci mají často kvalifikaci v příbuzných oborech - speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotní vzdělání). Své vzdělání si prohlubují a doplňují.

Kolegialita mezi pracovníky

Pracovníci mezi sebou spolupracují a předávají si vzájemně informace tak, aby služba klientům byla poskytována plynule, bez velkých rozporů v přístupu pracovníků, jednotně podle individuálních plánů klienta.

 

Co nabízíme

 1. Nabídka pestrých a zajímavých aktivizačních programů. Díky individuálnímu plánování je možné se věnovat individuálním potřebám a přáním klientů.
 2. Podpora klientů v samostatnosti, v samostatném rozhodování a v uplatňování svých práv.
 3. Podpora klientů v rozvoji komunikačních dovedností, sociálních vztahů
  a v orientaci v běžném prostředí.
 4. Rozvíjení pracovních dovedností, návyků a činností potřebných pro běžný život.
 5. Zajištění každodenní péče umožňuje pečujícím rodinám odpočinek nebo docházení do zaměstnání.
 6. CDSL nabízí podmínky k osobní hygieně.

 

Časový interval poskytování služby CDSL

Pracovní dny:

8:00 h – 16:30 h

                                                                         

Kam dál?

 

Služba funguje ve vzájemné návaznosti a propojení se službou Chráněné bydlení Letovice.                                      

Děkujeme našim partnerům a dárcům

    Ministerstvo práce a sociálních věcí   Město Brno                   Město Kuřim

                 

 

Evangelická akademie Brno  Rádio ProglasNadace Divoké husy

 

 

ropjveubar-czropjvbar

 

 

 

Uložit

Uložit

NAZEV WEBU