Návštěvy v Chráněném bydlení Ovečka probíhají za zvýšených hygienických podmínek.

 

Pro osoby s duševním onemocněním poskytujeme v Brně:

Chráněné bydlení Ovečka

Chráněného bydlení Ovečka Diakonie ČCE – střediska v Brně je pobytová služba, která nabízí  dospělým lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí a podporovat a nacvičovat jejich soběstačnost tak, aby se mohli, v případě svých možností, osamostatnit a žít samostatně v přirozeném prostředí. 

Cílová skupina

Chráněné bydlení Ovečka je určené pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním, a to s různými typy psychotických, afektivních a úzkostných poruch, kteří jsou vlivem duševní nemoci omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení jako podporu. Jedná se o osoby, které nejsou schopny samy ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby nebo jim rodinné prostředí nevyhovuje a mají zájem žít samostatně v chráněných podmínkách.

Kritéria pro přijetí do Chráněného bydlení Ovečka

 • dlouhodobé duševní onemocnění (různé typy schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha, depresivní fáze, periodická depresivní porucha, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostná a depresivní porucha)
 • věk 18 – 70 let (nástupu do služby do 64 let)
 • primárně jsou přijímány osoby z Jihomoravského kraje
 • stabilizovaný psychický stav (tzn., osoba není v akutní fázi nemoci)
 • písemné doporučení ošetřujícího psychiatra doplněné o podrobné vyjádření, ve kterém lékař zhodnotí aktuální psychický stav žadatele
 • pravidelné navštěvování ošetřujícího psychiatra v Brně a dodržování dohodnuté léčby
 • ochota spolupracovat na stanovení, naplňování a vyhodnocování osobního cíle
 • osoba je samostatná a soběstačná do té míry, že je schopna postarat se o sebe v době, kdy není přítomna sociální pracovnice Chráněného bydlení Ovečka ani nikdo z klientů
 • osoba souhlasí s Pravidly pro poskytování služby Chráněného bydlení Ovečka a Provozním řádem Chráněného bydlení Ovečka
 • osoba má zájem využívat jednotlivé úkony péče dle svých individuálních potřeb a přání, které jsou v Chráněném bydlení Ovečka zajišťovány.

Skupiny osob, které do Chráněného bydlení Ovečka nelze přijmout:

 • imobilní osoby nebo osoby s vážnými pohybovými problémy (prostory nejsou zcela bezbariérové)
 • osoby s vážným zrakovým nebo sluchovým postižením, které potřebují speciální přístup, např. znakovou řeč, bezbariérové prostředí pro nevidomé
 • osoby se střední nebo těžkou mentální retardací a poruchami chování
 • osoby s nařízenou ústavní ochrannou léčbou (protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická)
 • osoby, které chtějí pobytem v Chráněném bydlení Ovečka řešit pouze svoji bytovou situaci
 • osoby, které nedají souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů
 • osoby, které se v předchozích dvou letech léčily ze závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách či hracích automatech
 • osoby, které nehovoří ani nerozumí českému jazyku

Dlouhodobé cíle Chráněného bydlení Ovečka

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka si stanovili následující dlouhodobé cíle:

 1. Naučit klienta během pobytu v Chráněném bydlení Ovečka schopnostem a dovednostem potřebným pro samostatný život v přirozeném prostředí (klient zvládá úklid domácnosti, dokáže hospodařit se svými penězi, je schopen si nakoupit, umí si uvařit či obstarat jídlo, atd.)
 2. Podporovat klienty v navazování a udržování kontaktů s okolím a rodinou (setkání s rodinnými příslušníky, vyhledávání a zprostředkovávání aktivit, kde se klienti potkávají s ostatními lidmi, účast na kulturních a jiných akcích jako např. oslava narozenin, vánoční oběd aj.)
 3. Pomoci klientovi získat vhodné návazné bydlení, které by odpovídalo přáním a potřebám klienta
 4. Vést klienta k zodpovědnému přístupu ke své nemoci (klient pravidelně navštěvuje svého ošetřujícího psychiatra a dbá jeho pokynu, užívá předepsané léky a ví, co má dělat při zhoršení psychického stavu)
 5. Podporovat klienta ve využívání sociálních služeb, které Diakonie ČCE – středisko v Brně neposkytuje (klient ví o službách poskytovaných Práh jižní Morava, z. ú.)

 

Základní principy Chráněného bydlení Ovečka

zachování důstojnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva.

podpora soběstačnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

individuální přístup

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka se při poskytování péče řídí osobními cíli, potřebami a přáními klienta. Snaží se reagovat na změny a službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit klientovi a udržovat či zvyšovat tak naplňování jeho potřeb.

profesionální přístup

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka udržují svůj vztah s klientem na profesionální úrovni, dbají na zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb.

Časová intervence v Chráněném bydlení Ovečka

Služba je poskytována nepřetržitě. Sociální pracovnice jsou klientům k dispozici v pracovní dny v době od 8:00 do 16:30 hodin.

V případě, že zvažujete podat žádost o bydlení či se dozvědět další informace, prosíme, kontaktujte vedoucí služby Bc. Jitku Navrátilovou  na telefonu 730 162 177, 514 141 445 nebo prostřednictvím emailu chbo@diakoniebrno.cz.

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun