Profil našeho dobrovolníka

 • Osoba starší 18 – ti let, svéprávná
 • Vykonává dobrovolnickou činnost ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu
 • Věnuje cca 3 - 6 hodin měsíčně svého času osobě s duševním onemocněním, která je hospitalizovaná v Psychiatrické nemocnici Brno - Černovice
 • Hlavním předpokladem pro výkon dobrovolnické činnosti není vzdělání ani praxe dobrovolníka (praxe v sociálních službách je samozřejmě výhodou), ale touha pomáhat a věnovat svůj čas druhým
 • Povinně absolvuje vstupní školení, účastní se pravidelných schůzek vedených koordinátorkou dobrovolníků (1x za 2 měsíce), je v aktivním kontaktu s koordinátorkou a řídí se jejími pokyny

Jak se stát naším dobrovolníkem?

Zájemce o dobrovolnickou činnost telefonicky či e-mailem kontaktuje koordinátorku programu, které zasílá na její žádost strukturovaný životopis. Následně si domluví s koordinátorkou programu termín vstupního pohovoru, kde spolu hovoří o vzájemných očekáváních a představách.

Koordinátorka zjišťuje, jaké jsou časové možnosti zájemce, jeho očekávání a motivace pro výkon dobrovolnické činnosti, zajímá se, zda má zájemce zkušenosti s prací s duševně nemocnými, popř.  jinou cílovou skupinou. Koordinátorka se zájemce rovněž dotazuje na to, jaké má představy o pacientovi, za kterým bude docházet a zda není na straně zájemce nějaká „překážka“, která by omezovala jeho dobrovolnickou činnost (např. z osobních důvodů nechce zájemce navštěvovat osoby s nějakou formou závislosti, aj.).  Zájemce je koordinátorkou na pohovoru informován, že po absolvování první schůzky s pacientem bude on i pacient dotazován, zda si přeje v setkáváních pokračovat.

Na závěr pohovoru je vyčleněn prostor pro zodpovězení dotazů zájemce.

Po absolvování pohovoru podepisuje zájemce o dobrovolnictví Dohodu o dobrovolné činnosti, čímž se stává oficiálně dobrovolníkem. V rámci Dohody se dobrovolník písemně zavazuje k tomu, že bude dodržovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem dobrovolné činnosti dozví, uděluje souhlas k použití informací o své osobě pro vnitřní potřeby Střediska. V Dohodě jsou také definována práva a povinnosti dobrovolníka. Před podpisem Dohody je zájemce s tímto dokumentem koordinátorkou seznámen, Dohoda je mu také dopředu zaslána na e-mail k prostudování.

Vstupní školení je pro výkon dobrovolnické činnosti  povinné a je zdarma. V rámci školení získá  dobrovolník informace z oblasti psychiatrie a sociální práce, dozví se, jaká je role dobrovolníka (co dobrovolník má dělat a co naopak nespadá do jeho kompetencí), jaké jsou zásady při práci s duševně nemocnými atd.  Je informován, jak řešit mimořádné situace při práci s duševně nemocnými (krizové scénáře), důkladněji se seznámí s pravidly a průběhem budoucí spolupráce (praktická organizace dobrovolnictví).

Vzdělávání se  účastní také lékařka z oboru psychiatrie, která dobrovolníky seznámí s problematikou duševních nemocí (jejich rozdělení), se zásadami komunikace s duševně nemocnými atd. Všichni účastníci školení obdrží certifikát o absolvování školení.

Náplň činnosti dobrovolníků

 • Pravidelné navštěvování (1x za týden až 2 týdny) člověka s duševním onemocněním, a to buď v areálu Psychiatrické nemocnice Brno nebo na jiném místě v rámci města Brna, na kterém se dobrovolník s pacientem dohodnou (dle léčebného režimu pacienta)
 • Dobrovolník tráví s pacientem svůj volný čas – způsob trávení volného času vychází ze vzájemné dohody mezi pacientem a dobrovolníkem. Mohou se spolu věnovat kulturním či sportovním aktivitám, procházkám, výletům, povídání, apod. 
 • Dobrovolníci se účastní pravidelných schůzek s koordinátorkou programu a v případě potřeby i supervizí

Co dobrovolníci nedělají

 • Psychoterapii
 • Pečovatelskou ani zdravotnickou službu
 • Odborné sociální poradenství  (doprovod na úřady, k lékaři, k soudu, vyřizování sociálních dávek, hledání bydlení, vyřizování invalidního důchodu, dluhové ani právní poradenství, hledání zaměstnání, vyřizování dokladů, aj.). Pokud pacient projeví zájem o pomoc s některými výše uvedenými činnostmi, je úkolem dobrovolníka předat kontakt organizace, které poskytují službu odborné sociální poradenství (Sdružení Práh, VIDA, atd.)

Co dobrovolníkům nabízíme

 • Zkušenosti z oblasti sociální práce
 • Bezplatné vstupní školení vč. certifikátu o absolvování tohoto školení
 • Pravidelné schůzky s koordinátorkou programu (možnost řešit problematické situace v souvislosti s výkonem dobrovolné činnosti, prostor pro vyjasnění dotazů a nejasností, zpětná vazba, zkušenosti ostatních dobrovolníků atd.)
 • V případě potřeby supervizi
 • Osvědčení o vykonávání dobrovolnictví
 • Dobrý pocit z pomoci druhým

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun