Poslání CDS Letovice

CDS Letovice je ambulantní sociální služba. Posláním CDS Letovice je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností v následujících oblastech:

 • navazování, udržení a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky a širší společností
 • smysluplné využívání volného času
 • sebeobsluha a běžné společenské jednání
 • dodržování hygienických návyků

Cílová skupina klientů CDS Letovice

 • Do CDS Letovice lze přijmout lidi s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 19 až 80 let, kteří potřebují asistenci při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy a podporu v komunikačních a sociálních dovednostech. Do CDS Letovice jsou přijímání klienti, kteří dovrší svůj věk od 19 do 80 let v době uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Skupiny zájemců s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, které nelze přijmout do CDS Letovice:
 1. osoby prakticky a totálně hluché
 2. osoby prakticky a totálně nevidomé
 3. osoby s autismem
 4. osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či jinou specifickou péči (např. lidé s agresivními projevy)
 5. osoby bez mentálního postižení
 6. osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CDS Letovice (např. mají nepřekonatelný odpor k lidem s tělesným postižením, nechtějí pobývat v kolektivu)
 7. klienti, kteří by požadovali od CDS Letovice zajistit službu svozu a rozvozu a přitom bydlí ve vzdálenosti nad 10 km od budovy CDS Letovice
 8. lidé nad 80 let věku
 9. osoby se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou (manio-depresivní psychóza)

 

Cíle CDS Letovice

Cílem CDS Letovice je:

 • Nabídnout klientům pestré a zajímavé aktivizační programy a v rámci individuálního plánování se věnovat individuálním potřebám a přáním klientů.
 • Podporovat klienty v samostatnosti, v samostatném rozhodování a v uplatňování svých práv.
 • Podporovat klienty v rozvoji komunikačních dovedností, sociálních vztahů
  a v orientaci v běžném prostředí.
 • Rozvíjet pracovní dovednosti a návyky a činnosti potřebné pro běžný život.
 • Zajištěním každodenní péče umožnit pečujícím rodinám odpočinek nebo docházet do zaměstnání.

 

Dlouhodobé konkrétní cíle CDS Letovice

Pro období 2019 – 2021 má CDSL stanovené tyto dlouhodobé konkrétní cíle:

 • Zvyšování povědomí veřejnosti o CDSL:
 1. Zdokonalováním, průběžným aktualizováním a dostupností internetových stránek            a facebooku, příspěvky, články do místních, sborových  zpravodajů
 2. Pořádáním akcí pro veřejnost (Den otevřených dveří) a prezentací na veřejných akcích (účast na Festivalu 3+1, Zpívání pod vánočním stromem apod.)
 3. Zařazení aktivit s možností pozvání veřejnosti (odpolední kavárna nebo čajovna, rukodělné dílny,…)
 • Pravidelné hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb (ze strany klientů, jejich rodičů, praktikantů - dobrovolníků a zaměstnanců CDSL) a jeho evidence.
 • Zdokonalování dokumentace CDSL a informovanosti zaměstnanců CDSL o této dokumentaci.
 • Zdokonalování a rozvíjení funkčního individuálního plánování.
 • Organizování neformálních setkání s rodiči/opatrovníky klientů.
 • Zdokonalování a rozvíjení funkční supervize.
 • Osobnostní rozvoj zaměstnanců CDSL, zejména v oblasti vzdělávání.

Principy

 • Partnerský přístup ke klientům:

Klient je vždy rovnocenným partnerem. O poskytování služby je veden dialog mezi pracovníkem a klientem, nikdy to není nařízení ze strany pracovníka, rodiny, jiné organizace. Klient je podporován k vyjádření svých přání, pocitů, názorů apod.

 • Individuální přístup:

Klient je samostatná jedinečná osoba se svým životním příběhem. Pracovníci poskytují službu tak, aby vyhovovala potřebám, návykům a zvykům jednotlivých klientů a vedla k naplnění jejich individuálních cílů.

 • Odborný přístup:

Pracovníci poskytují službu na základě odborných poznatků z oblasti sociální práce a využívají poznatků z příbuzných oborů (pracovníci mají často kvalifikaci v příbuzných oborech - speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotnické vzdělání). Své vzdělání si prohlubují a doplňují.

 • Kolegialita mezi pracovníky:

Pracovníci mezi sebou spolupracují a předávají si vzájemně informace tak, aby služba klientům byla poskytována plynule, bez velkých rozporů v přístupu pracovníků, jednotně podle individuálních plánů klienta.

 

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun