Centrum denních služeb Letovice je otevřeno, do služby můžou docházet všichni klienti, kteří doloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, dodržují zvýšená hygienická opatření. Doprovázející osoba nevstupuje do prostor zařízení.

 

Poslání Centra denních služeb Letovice

Centrum denních služeb Letovice (dále jen CDSL) je ambulantní sociální služba. Posláním CDSL je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností v následujících oblastech:

 • navazování, udržení a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky a širší společností
 • smysluplné využívání volného času
 • sebeobsluha a běžné společenské jednání
 • dodržování hygienických návyků

Cílová skupina klientů Centra denních služeb Letovice

 • Do CDSL lze přijmout lidi s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 19 až 80 let, kteří potřebují asistenci při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy a podporu v komunikačních a sociálních dovednostech. Do CDSL jsou přijímání klienti, kteří dovrší svůj věk od 19 do 80 let v době uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Skupiny zájemců s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, které nelze přijmout do CDSL:
 1. osoby prakticky a totálně hluché
 2. osoby prakticky a totálně nevidomé
 3. osoby s autismem
 4. osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či jinou specifickou péči (např. lidé s agresivními projevy)
 5. osoby bez mentálního postižení
 6. osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CDSL (např. mají nepřekonatelný odpor k lidem s tělesným postižením, nechtějí pobývat v kolektivu)
 7. klienti, kteří by požadovali od CDSL zajistit službu svozu a rozvozu a přitom bydlí ve vzdálenosti nad 10 km od budovy CDSL
 8. lidé nad 80 let věku
 9. osoby se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou (manio-depresivní psychóza)

 

Cíle Centra denních služeb Letovice

Cílem CDSL je:

 • Nabídnout klientům pestré a zajímavé aktivizační programy a v rámci individuálního plánování se věnovat individuálním potřebám a přáním klientů.
 • Podporovat klienty v samostatnosti, v samostatném rozhodování a v uplatňování svých práv.
 • Podporovat klienty v rozvoji komunikačních dovedností, sociálních vztahů
  a v orientaci v běžném prostředí.
 • Rozvíjet pracovní dovednosti a návyky a činnosti potřebné pro běžný život.
 • Zajištěním každodenní péče umožnit pečujícím rodinám odpočinek nebo docházet do zaměstnání.

 

Principy

 • Partnerský přístup ke klientům:

Klient je vždy rovnocenným partnerem. O poskytování služby je veden dialog mezi pracovníkem a klientem, nikdy to není nařízení ze strany pracovníka, rodiny, jiné organizace. Klient je podporován k vyjádření svých přání, pocitů, názorů apod.

 • Individuální přístup:

Klient je samostatná jedinečná osoba se svým životním příběhem. Pracovníci poskytují službu tak, aby vyhovovala potřebám, návykům a zvykům jednotlivých klientů a vedla k naplnění jejich individuálních cílů.

 • Odborný přístup:

Pracovníci poskytují službu na základě odborných poznatků z oblasti sociální práce a využívají poznatků z příbuzných oborů (pracovníci mají často kvalifikaci v příbuzných oborech - speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotnické vzdělání). Své vzdělání si prohlubují a doplňují.

 • Kolegialita mezi pracovníky:

Pracovníci mezi sebou spolupracují a předávají si vzájemně informace tak, aby služba klientům byla poskytována plynule, bez velkých rozporů v přístupu pracovníků, jednotně podle individuálních plánů klienta.

 

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun