V Chráněném bydlení Letovice jsou opět povoleny návštěvy klientů, navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a je jí změřena teplota. Návštěvy mohou probíhat v režimu max. 2 osoby u jednoho klienta ve stejném čase, ideálně na zahradě příp. na pokoji klienta, nikdy ve společných prostorách služby.

 

informace o službě

Chráněné bydlení Letovice (dále CHBL) je pobytová služba, která nabízí možnost lidem s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením naučit se žít co nejvíce samostatně, a to formou skupinového bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a nácvik zvládání každodenních činností, především činností souvisejících s nácvikem vedení domácnosti a sebeobsluhy. CHBL tak usiluje o co nejvíce soběstačný a samostatný život lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Cílová skupina Chráněného bydlení Letovice

 1. CHBL je určené pro lidi s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří se chtějí naučit žít samostatným způsobem života a aktivně se podílet na společném chodu domácnosti chráněného bydlení. Zároveň jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu a asistenci. CHBL poskytuje své služby lidem ve věku 19 až 64 let. Do CHBL přijímáme pouze dospělé osoby od 19 do 55 let, které tento věk dovrší v době uzavření smlouvy. 
 2. Skupiny zájemců s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, které nelze přijmout do CHBL:
 • osoby prakticky a totálně hluché
 • osoby prakticky a totálně nevidomé
 • osoby s autismem
 • osoby, které se nechtějí aktivně podílet na chodu společné domácnosti CHBL (např. úklidy)
 • osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či jinou specifickou péči (např. lidé s agresivními projevy), osoby bez mentálního postižení
 • osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CHBL (např. mají nepřekonatelný odpor k lidem s tělesným postižením, nechtějí pobývat  v kolektivu)
 • osoby se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou (manio-depresivní psychóza)
 • lidé nad 55 let věku

Principy Chráněného bydlení Letovice 

Partnerský přístup ke klientům

Klient je vždy rovnocenným partnerem. O poskytování služby je veden dialog mezi pracovníkem a klientem, nikdy to není nařízení ze strany pracovníka, rodiny, jiné organizace. Klient je podporován k vyjádření svých přání, pocitů, názorů apod.

Individuální přístup

Klient je samostatná jedinečná osoba se svým životním příběhem. Pracovníci poskytují službu tak, aby vyhovovala potřebám, návykům a zvykům jednotlivých klientů a vedla k naplnění jejich individuálních cílů.

Odborný přístup

Pracovníci poskytují službu na základě odborných poznatků sociální práce a využívají poznatků z příbuzných oborů (pracovníci mají často kvalifikaci v příbuzných oborech - speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotní vzdělání). Své vzdělání si prohlubují a doplňují.

Kolegialita mezi pracovníky

Pracovníci mezi sebou spolupracují a předávají si vzájemně informace tak, aby služba klientům byla poskytována plynule, bez velkých rozporů v přístupu pracovníků, jednotně podle individuálních plánů klienta.

Co nabízíme 

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 2. Poskytnutí ubytování
 3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Časový interval poskytování služby CHBL

Pracovní dny:

00:00 h – 08:30 h, 14:00 h – 24:00 h; v době, kdy není poskytována asistence v CHBL, je možné využívat služby Centra denních služeb Letovice, které se nachází ve stejné budově

Soboty, neděle, státní svátky, dny uzavření Centra denních služeb Letovice:

00:00 – 24:00 h

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun