informace o službě

Chráněné bydlení Letovice (dále CHBL) je pobytová služba, která nabízí možnost lidem s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením naučit se žít co nejvíce samostatně, a to formou skupinového bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a nácvik zvládání každodenních činností, především činností souvisejících s nácvikem vedení domácnosti a sebeobsluhy. CHBL tak usiluje o co nejvíce soběstačný a samostatný život lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Cílová skupina Chráněného bydlení Letovice

 1. CHBL je určené prolidi s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří se chtějí naučit žít samostatným způsobem života a aktivně se podílet na společném chodu domácnosti chráněného bydlení. Zároveň jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu a asistenci jako podporu při jejich bydlení. CHBL poskytuje své služby lidem ve věku 19 až 64 let. Do CHBL přijímáme pouze dospělé osoby od 19 do 55 let, které tento věk dovrší v době uzavření smlouvy. 
 2. Skupiny zájemců s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, které nelze přijmout do CHBL:
 • osoby prakticky a totálně hluché
 • osoby prakticky a totálně nevidomé
 • osoby s autismem
 • osoby, které se nechtějí aktivně spolupracovat na chodu společné domácnosti CHBL (např. úklidy)
 • osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či jinou specifickou péči (např. lidé s agresivními projevy) osoby bez mentálního postižení
 • osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CHBL (např. mají nepřekonatelný odpor k lidem s tělesným postižením, nechtějí pobývat  v kolektivu)
 • osoby se schizofreniía bipolární afektivní poruchou (manio-depresivní psychóza)
 • lidé nad 55 let věku

Principy Chráněného bydlení Letovice 

Partnerský přístup ke klientům

Klient je vždy rovnocenným partnerem. O poskytování služby je veden dialog mezi pracovníkem a klientem, nikdy to není nařízení ze strany pracovníka, rodiny, jiné organizace. Klient je podporován k vyjádření svých přání, pocitů, názorů apod.

Individuální přístup

Klient je samostatná jedinečná osoba se svým životním příběhem. Pracovníci poskytují službu tak, aby vyhovovala potřebám, návykům a zvykům jednotlivých klientů a vedla k naplnění jejich individuálních cílů.

Odborný přístup

Pracovníci poskytují službu na základě odborných poznatků sociální práce a využívají poznatků z příbuzných oborů (pracovníci mají často kvalifikaci v příbuzných oborech - speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotní vzdělání). Své vzdělání si prohlubují a doplňují.

Kolegialita mezi pracovníky

Pracovníci mezi sebou spolupracují a předávají si vzájemně informace tak, aby služba klientům byla poskytována plynule, bez velkých rozporů v přístupu pracovníků, jednotně podle individuálních plánů klienta.

Co nabízíme 

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 2. Poskytnutí ubytování
 3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Časový interval poskytování služby CHBL

Pracovní dny:

00:00 h – 08:30 h, 14:00 h – 24:00 h; v době, kdy není poskytována asistence v CHBL, je možné využívat služby Centra denních služeb Letovice, které se nachází ve stejné budově

Soboty, neděle, státní svátky, dny uzavření Centra denních služeb Letovice:

00:00 – 24:00 h

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun