Návštěvy v Chráněném bydlení Nosislav jsou povoleny po předchozí telefonické domluvě a za zvýšených hygienických podmínek.

Děkujeme za pochopení a trpělivost! Společně to zvládneme.

 

INFORMACE O SLUŽBĚ

Poslání Chráněného bydlení Nosislav

Chráněné bydlení Nosislav je pobytová služba, která nabízí možnost lidem se středním a těžkým postižením starším 40 let žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy.

Cílová skupina

Chráněné bydlení Nosislav je určené pro lidi se středním a těžkým postižením starších 40 let, kteří jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu a asistenci.

Službu neposkytujeme

 • Osobám v pokročilém stádiu demence
 • Osobám se střední a těžkou mentální retardací
 • Osobám s dlouhodobým duševním onemocněním
 • Osobám s autismem
 • Osobám verbálně či fyzicky agresivní nebo jinak výrazně neklidné
 • Osobám, které nehovoří ani nerozumí českému jazyku

 

Cíle Chráněného bydlení Nosislav

 • Podporovat soběstačnost klienta v aktivitách denního života.
 • Pomáhat klientům v oblasti péče o sebe a svou domácnost, tak jak byl klient zvyklý před nástupem do služby.
 • Vytvářet domácí prostředí, tak, aby klienti mohli přijmout CHBN za svůj domov.
 • Podporovat klienty v udržování kontaktů s okolím a rodinou.

Co nabízíme:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Časové vymezení zajištění služby

Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin je možné využít službu pracovnice. Služba je poskytována na adrese Vinohradská 486, Nosislav. Kapacita služby je 10 klientů.

Základní principy služby CHBN

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným

SPOLEČENSTVÍ (podpora přirozených vazeb)

Při naší práci podporujeme klienta v přirozených vazbách a kontaktech. Rodina je začleněna do systému péče. Klient je motivován k tomu, aby se aktivně zapojoval do života v rodině, to že je nyní klientem CHBN ho nevyčleňuje ze života rodiny.  Zároveň je služba aktivní při společenských akcích v obci, ve sboru. Pravidelně jsou pořádány akce pro veřejnost a přátele Diakonie. V rámci pracovního týmu fungujeme jako společenství, péče o klienta je pro každého prioritou a všichni se snaží při práci spolupracovat na vytváření přirozených podmínek ve službě.

MILOSRDENSTVÍ (individuální přístup)

Naší snahou je vycházet klientům vstříc, ke každému přistupovat individuálně a vždy pružně reagovat na jeho přání a potřeby. V rámci plánu péče vždy aktivně pracujeme s aktuální situací klienta, jeho zdravotním stavem a možnostmi, které má.

NADĚJE (duchovní potřeby klienta a zachování důstojnosti)

Pracovníci CHBN při poskytování služby plně respektují duchovní potřeby klienta, podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva. Všichni pracovníci dbají na udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

FORTELNOST (podpora soběstačnosti a profesionální přístup)

Pracovníci CHBN podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě. Klientovi pomáháme jen v těch činnostech a aktivách, na které mu jeho vlastní síly nestačí.

Kontakt

Hana Prchalová - vedoucí služby a sociální pracovnice odpovídá za efektivní organizaci služby a za to, že je služba provozována v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Telefon: 737 218 420

 

 

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let