Pro osoby s duševním onemocněním poskytujeme v Brně:

Chráněné bydlení Ovečka

Posláním Chráněného bydlení Ovečka Diakonie ČCE – střediska v Brně je umožnit dospělým lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí a podporovat a nacvičovat jejich soběstačnost tak, aby se mohli, v případě svých možností, osamostatnit a žít samostatně v přirozeném prostředí. 

Cílová skupina

Chráněné bydlení Ovečka je určené pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v těchto kategoriích: F20-F29: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, F30-F39: afektivní poruchy (poruchy nálady) nebo F40-F49: neurotické, stresové a somatoformní poruchy. Služba je poskytována lidem, kteří jsou vlivem duševní nemoci omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení jako podporu. Jedná se o osoby, které nejsou schopny samy ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby nebo jim rodinné prostředí nevyhovuje a mají zájem žít samostatně v chráněných podmínkách.

Další kritéria pro přijetí do Chráněného bydlení Ovečka

 • věk 18 – 70 let (nástupu do služby do 64 let)
 • primárně jsou přijímány osoby z Jihomoravského kraje
 • stabilizovaný psychický stav (tzn., osoba není v akutní fázi nemoci)
 • písemné doporučení ošetřujícího psychiatra doplněné o podrobné vyjádření, ve kterém lékař zhodnotí aktuální psychický stav žadatele
 • pravidelné navštěvování ošetřujícího psychiatra v Brně a dodržování dohodnuté léčby
 • ochota spolupracovat na stanovení, naplňování a vyhodnocování osobního cíle
 • osoba je samostatná a soběstačná do té míry, že je schopna postarat se o sebe v době, kdy není přítomna sociální pracovnice Chráněného bydlení Ovečka ani nikdo z klientů
 • osoba souhlasí s Pravidly pro poskytování služby Chráněného bydlení Ovečka a Provozním řádem Chráněného bydlení Ovečka
 • osoba má zájem využívat jednotlivé úkony péče dle svých individuálních potřeb a přání, které jsou v Chráněném bydlení Ovečka zajišťovány.

Skupiny osob, které do Chráněného bydlení Ovečka nelze přijmout:

 • imobilní osoby nebo osoby s vážnými pohybovými problémy (prostory nejsou zcela bezbariérové)
 • osoby s vážným zrakovým nebo sluchovým postižením, které potřebují speciální přístup, např. znakovou řeč, bezbariérové prostředí pro nevidomé
 • osoby se střední nebo těžkou mentální retardací a poruchami chování
 • osoby s nařízenou ústavní ochrannou léčbou (protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická)
 • osoby, které chtějí pobytem v Chráněném bydlení Ovečka řešit pouze svoji bytovou situaci
 • osoby, které nedají souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů
 • osoby, které se v předchozích dvou letech léčily ze závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách či hracích automatech
 • osoby, které nehovoří ani nerozumí českému jazyku

Dlouhodobé cíle Chráněného bydlení Ovečka

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka si stanovili následující dlouhodobé cíle:

 1. Klient během pobytu v Chráněném bydlení Ovečka získá schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatný život v přirozeném prostředí.

 2. Klient je podporován v navazování a udržování kontaktů s okolím a rodinou.

 3. Klient získá vhodné návazné bydlení, které odpovídá jeho přáním a potřebám.

 4. Klient je veden k zodpovědnému přístupu ke své nemoci.

 5. Klient je podporován ve využívání dalších sociálních služeb, které Diakonie ČCE – středisko v Brně neposkytuje.

 

Základní principy Chráněného bydlení Ovečka

MILOSRDENSTVÍ / zachování důstojnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva. Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka se při poskytování péče řídí osobními cíli, potřebami a přáními klienta. Snaží se reagovat na změny a službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit klientovi.

NADĚJE / podpora soběstačnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

SPOLEČENSTVÍ / individuální přístup

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka pracují v týmu, sdílejí znalosti, informace a zkušenosti. Umí řešit konflikty a neshody. Umí přijímat i poskytovat zpětnou vazbu.

FORTELNOST / profesionální přístup

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka udržují svůj vztah s klientem na profesionální úrovni, dbají na zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb.

Časové vymezení zajištění služby
Služba je poskytována nepřetržitě, pracovnice jsou přítomny ve všední dny od 8:00 do 16:30.
Kapacita služby je 15 lůžek.

V případě, že zvažujete podat žádost o službu chráněného bydlení či se dozvědět další informace, prosíme, kontaktujte vedoucí služby Bc. Jitku Navrátilovou  na telefonu 730 162 177, 514 141 445 nebo prostřednictvím emailu chbo@diakoniebrno.cz.

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let