Přijímáme nové klienty!

alzheimer

 

informace o službě

Poslání Centra denních služeb Brno

Posláním Centra denních služeb Brno (dále jen CDSB) je udržení či zlepšení kvality života seniorů a lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma.

Cílová skupina

CDSB je služba, která se zaměřuje na péči o osoby ve věku od 27 let, které potřebují dohled a péči druhé osoby, a to především z důvodu příznaků demence (Alzheimerovy choroby, vaskulární nebo smíšené demence, stavy po CMP atd.).

 

Služba je určena těmto lidem:

 • s příznaky syndromu demence (ověřuje se při sociálním šetření),
 • kteří se do centra samostatně nebo s dopomocí dopraví a cesta je nadměrně nevyčerpá),
 • kteří jsou schopni pobytu v kolektivu osob s poruchami paměti a netrpí výrazným neklidem, který by mohl narušovat provoz centra a obtěžovat ostatní klienty),
 • kteří se chtějí účastnit aktivit a dalších činností v centru dle svých schopností,
 • kteří nevykazují známky verbální nebo fyzické agrese,
 • jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou péči nebo pobyt v nemocnici (neposkytujeme zdravotní péči),
 • pro přijetí do služby je nutné splnit všechna výše uvedená kritéria.

Službu neumíme poskytnout:

 • lidem s demencí způsobenou užíváním návykových látek,
 • osobám, které vyžadují při pohybu a přesunech pomoc dvou osob zároveň.

Cíle centra denních služeb

Cílem služby CDSB je stav, kdy:

 • Klienti mají zajištěnou péči a přiměřenou podporu v aktivitách denního života.
 • Klienti jsou podporováni v přiměřeném pohybovém režimu.
 • Klienti jsou podporováni ve verbální i neverbální komunikaci.
 • Klienti jsou zapojováni do společenských aktivit.

Co nabízíme:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Časové vymezení a personální zajištění služeb

Služby centra jsou poskytovány v sídle střediska Hrnčířská 27 v Brně (ambulantně), ve všední dny od 7.00 do 17:00 hodin. Máme kapacitu pro 7 klientů denně.

Základní principy CDSB

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Milosrdenství (zachování důstojnosti)
Pracovníci CDSB podporují sebevědomí klientů, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva.

Naděje (podpora soběstačnosti)
Pracovníci CDSB podporují fyzickou a psychickou stránku klientů tak, aby byli v rámci svých možností a schopností soběstační a nezávislí na druhé osobě. Pracujeme s přiměřenou mírou rizika, motivujeme klienty k tomu, aby co nejvíce věcí zvládli sami.

Fortelnost (individuální přístup)
Pracovníci CDSB se při poskytování služby řídí osobními cíli, potřebami a přáními klientů. Snaží se pružně reagovat na změny a obsahově co nejvíce přizpůsobit službu individuálním potřebám klientů.
 
Společenství (profesionální přístup)
Pracovníci CDSB udržují svůj vztah s klienty na profesionální úrovni, dbají na zvyšování kvality poskytované služby a podporují dobré jméno Diakonie. Vytváříme společenství, které usiluje o dobrou atmosféru ve službě tak, aby se klienti i pracovníci cítili dobře.

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Jsme tady pro vás již 0 let