Centrum denních služeb Letovice je otevřeno, do služby můžou docházet všichni klienti, kteří doloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, dodržují zvýšená hygienická opatření. Doprovázející osoba nevstupuje do prostor zařízení.

Aktuálně máme v Centru denních služeb volné kapacity.

 

Poslání CDSL

Posláním CDSL je umožnit lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením) žít aktivní život mimo domácí prostředí a podpořit je v rozvoji dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby.

Cílová skupina CDSL

CDSL je ambulantní služba určená pro lidi s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením), kteří potřebují asistenci při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy a podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících dovedností. CDSL poskytuje službu lidem ve věku od 19 do 80 let. K přijetí do služby je nutný stabilizovaný zdravotní (psychický i fyzický) stav, tzn. osoba není v akutní fázi nemoci.

Do CDSL nemůžeme přijmout:

a) osoby prakticky a totálně hluché;
b) osoby prakticky a totálně nevidomé;
c) osoby s autismem;
d) osoby se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou (manio-depresivní psychóza);
e) osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či jinou specifickou péčí (např. osoby vyžadující speciální pomůcky pro zajištění péče);
f) osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CDSL nebo svým chováním narušují soužití v kolektivu (např. vykazují závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí);
g) osoby, které nejsou schopny se dorozumět českým nebo slovenským jazykem.

Dlouhodobé cíle CDSL

1. Klientům je zajištěna péče a podpora v rozvíjení schopností a dovedností potřebných pro běžný život.
2. Klienti jsou podporováni v rozvíjení komunikačních dovedností a navazování vztahů mimo rodinné prostředí.
3. Klienti jsou podporováni v přiměřených pohybových aktivitách.

Časové vymezení a personální zajištění služeb

Služby centra jsou poskytovány v sídle pobočky Alšova 3, Letovice (ambulantně), ve všední dny od 7.00 do 17:00 hodin. Okamžitá kapacita je 15 klientů.

Základní zásady CDSL

Zásady naší práce vycházejí z hodnot Diakonie ČCE: Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

1. Milosrdenství (přístup s respektem a úctou)
Při poskytování péče jednáme s klientem s respektem a úctou, zohledňujeme jeho přání a potřeby. Podporujeme klienta k vyjádření jeho pocitů, názorů, přání, je pro nás rovnocenným partnerem. Dbáme při práci s klientem na jeho lidská práva.

2. Naděje (podpora k samostatnosti)
Nastavujeme poskytovanou péči s ohledem na přání, potřeby, schopnosti a dovednosti klienta tak, aby dosáhl co největší míry samostatnosti a možnosti zapojení do běžného života. Vyzdvihujeme především kladné stránky, dosažené schopnosti a dovednosti klienta a povzbuzujeme ho a motivujeme k jejich posouvání v oblastech, kde je to možné.

3. Fortelnost (odborný přístup)
Vykonáváme poctivou a odborně prováděnou práci s klienty dle nastavených postupů. Využíváme odborných poznatků, dovedností z oborů sociální práce nebo příbuzných oborů (speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotnické obory). Prohlubujeme je dalším vzděláváním, praxemi v podobných zařízeních. Respektujeme hranice mezi osobními a pracovními záležitostmi, soukromí klientů i pracovníků.

4. Společenství (zodpovědnost za sebe i tým)
Předáváme si důležité informace na poradách, supervizích a společně nastavujeme poskytování péče jednotlivým klientům tak, aby náš přístup a pracovní postupy byly jednotné. Jsme si vědomi, že jsme součástí týmu, ale zároveň jsme schopni zvládnout provozní záležitosti služby samostatně. 

 

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let