DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ – KLIENTI, KTERÝM TO UMOŽŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV, NADÁLE PO DOBU SLUŽBY MAJÍ ROUŠKU. PRACOVNÍCI POUŽÍVAJÍ OCHRANNÉ POMŮCKY – Respirátory, RUKAVICE A PŘI PŘÍCHODU KE KLIENTOVI SI DEZINFIKUJÍ RUCE. 

 

Poslání pečovatelské služby (co děláme)

Pečovatelská služba Diakonie ČCE – střediska v Brně je terénní sociální služba lidem, kteří mají sníženou schopnost zajistit si vlastními silami běžnou péči o sebe a svou domácnost.

Popis cílové skupiny (pro koho tu jsme)

Našimi klienty jsou lidé, kteří mají sníženou soběstačnost v oblasti péče o sebe a o svou domácnost, ať už z důvodu věku a s ním souvisejících omezení, z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo také rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby v uvedených oblastech. Specializujeme se také na pomoc lidem se syndromem demence nebo poruchami paměti.

Komu pečovatelskou službu neposkytujeme (pro koho být nemůžeme)

Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří nezajistí podmínky pro poskytování služby (bezpečný prostor, vhodné kompenzační pomůcky, spolupráce při sjednaných úkonech péče atd.).

KDY K VÁM MŮŽE PEČOVATELKA PŘIJÍT?

Naše pečovatelská služba je poskytována na území města Brna v pracovních dnech od 6.00 do 20.00 hodin, o víkendech a svátcích od 7.00 do 20.00 hodin. Snažíme se službu nastavit podle Vašich potřeb, návštěvy probíhají většinou pravidelně, v předem domluvených dnech i časech. Nejkratší možná návštěva je ½ hodiny, nejdelší až 4 hodiny. V případě potřeby klienta lze mimořádně dohodnout službu i nad tento rámec, což však vždy závisí na naší vzájemné domluvě a zejména na momentální volné kapacitě služby.

Jakou máme kapacitu služby?

Maximální okamžitá kapacita služby je 11 osob, to znamená, že v jeden okamžik můžeme obsloužit nanejvýš 11 klientů.

Dlouhodobé cíle pečovatelské služby (k čemu při své práci směřujeme)

  1. Klienti žijí doma podle svých zvyklostí a schopností.
  2. Klienti mají zajištěnou individuální podporu v oblasti péče o sebe a svou domácnost.
  3. Spolupracujeme při poskytování služby s dalšími osobami a organizacemi, které klientovi poskytují pomoc a podporu v jeho samostatném životě doma.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (ČÍM SE ŘÍDÍME, CO JE PRO NÁS V DIAKONII DŮLEŽITÉ)

DIAKONIE TVOŘÍ SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ V MILOSRDENSTVÍ A S NADĚJÍ FORTELNĚ POMÁHÁ POTŘEBNÝM.

Společenství (podpora a respektování přirozených vztahů a vazeb)

Při své práci podporujeme a motivujeme klienty v udržování jejich přirozených vazeb a vztahů s jejich rodinami, přáteli, sousedy, známými. Nechceme Vám tyto vazby a mezilidské vztahy nahrazovat, chceme je vhodně doplňovat. Také my sami tvoříme společenství – pracovní tým, a proto při své práci táhneme za jeden provaz. Předáváme si vzájemně nezbytné informace o průběhu služeb, radíme se, sdílíme na našich poradách, abychom všichni věděli, co a jak u Vás máme dělat a co od nás skutečně potřebujete. 

Milosrdenství (individuální přístup)

Snažíme se, jak nám síly a možnosti dovolí, pružně a rychle reagovat na změny v životní situaci, zdravotním stavu, soběstačnosti klienta. Službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobujeme aktuálním potřebám daného člověka. Navrhujeme změny v dosavadním způsobu pomoci a péče, pokud je podle našich profesionálních zkušeností vnímáme jako potřebné, dobré, nebo nutné. Tam kde naše síly nestačí, snažíme se Vám zprostředkovat jiné zdroje pomoci.

Naděje (respekt k duchovním potřebám) 

Jsme si vědomi toho, že každý člověk má svůj vlastní životní příběh, své vlastní vnímání světa, přemýšlení, i svou vlastní víru. Každý náš klient, a také každý náš pracovník. Plně respektujeme duchovní potřeby našich klientů. Podporujeme Vás, abyste mohli a dokázali žít svůj vlastní, jedinečný život a jsme Vám v tom být nablízku, a dle našich možností aktivně nápomocni. Věříme, že každá náročná životní situace má možná východiska, a chceme se s Vámi aktivně účastnit jejich hledání.

Fortelnost (podpora soběstačnosti)

Každého našeho klienta podporujeme tak, aby byl v co nejvíce oblastech svého života soběstačný a nezávislý na druhé osobě. Děláme tedy proto prakticky samostatně pouze ty činnosti, které klient skutečně nemůže zvládnout sám. Dopomáháme v potřebné a nezbytné míře při činnostech, které klient zvládne jen částečně. Všechno, co pro Vás děláme, chceme dělat bezpečně a spolehlivě.

Pomoc potřebným (profesionální přístup)

Udržujeme svůj vztah s každým klientem na profesionální úrovni. Víme, že jsme pouhými pomocníky a podporovateli na Vaší životní cestě. Rozlišujeme proto odpovědnost za svou práci a odpovědnost klientů za svůj vlastní život. Víme, na co máme síly a kompetence, v čem můžeme pomoci a v čem naopak ne. A podle toho v rámci služby u Vás a s Vámi jednáme.

Pracovní tým Pečovatelské služby

Pečovatelskou službu zajišťuje profesionální pracovní tým.

Vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice odpovídá za efektivní organizaci služby, za plánování služeb klientům a za to, že je služba provozována v souladu se standardy kvality sociálních služeb.  

Sociální pracovnice odpovídá za individuální plánování - nastavení obsahu služeb podle aktuálních potřeb a schopností klientů.

Pečovatelky vykonávají přímou péči. Dochází do domácností klientů, kde poskytují pečovatelské úkony podle potřeb klienta a v souladu s jeho individuálním plánem.

 

 

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let