informace o službě

Poslání Centra denních služeb Brno

Posláním Centra denních služeb Brno (dále jen CDSB) je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. CDSB Diakonie ČCE – střediska v Brně je ambulantní sociální služba, poskytovaná na ul. Hrnčířská č. 27. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich možností a zdravotního stavu.

Cílová skupina

CDSB je služba, která se zaměřuje na péči o osoby, které potřebují dohled a péči druhé osoby a to především z důvodu příznaků demence (Alzheimerovy choroby, vaskulární, smíšené....).

Centrum je určeno těmto klientům:

 • u nichž lékař stanovil diagnózu demence a doporučil léčebný postup

 • jejichž funkční stav (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování) umožňuje pobyt v CDSB

 • jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou péči nebo pobyt v nemocnici či psychiatrické léčebně

 • u nichž jsou potřeby péče a dohled takové, že se pro ně pobyt v CDSB jeví jako optimální

Službu neposkytujeme:

 • seniorům, kteří mají svoji pohyblivost omezenou tak, že nejsou schopni dojít od auta do prostor centra

 • seniorům, kteří vyžadují při přesunování a manipulaci pomoc dvou osob zároveň

 • pokud je senior verbálně či fyzicky agresivní, nebo je jinak výrazně neklidný, že by narušoval program CDSB a obtěžoval tak ostatní klienty ve skupině.

 • centrum denních služeb též není vhodné pro ty, které dojíždění nadměrně fyzicky vyčerpává.

Cíle centra denních služeb

Cílem CDSB je podpořit soběstačnost klienta, který z důvodu věku a postižení není schopen zajišťovat své životní potřeby v nezbytné míře samostatně a zajistit mu v CDSB podmínky pro důstojný život v průběhu dne. Důraz je kladen na aktivizaci, komunikaci, trénink paměti a motivaci k zapojování se do činností. Všechny služby poskytované v CDSB usilují o zachování důstojnosti, s respektem individuality klienta s aktivním zájmem o jeho osobní rozvoj.

V každodenním chodu služby toto konkrétně znamená:

 • péče a podpora v aktivitách denního života – každý den bude pro klienty připraven program, všichni klienti jsou individuálně vedeni

 • podpora soběstačnosti prostřednictvím sociálně terapeutických činností (zejména ergoterapie)

 • podpora přiměřeného pohybového režimu – do programu dne je zařazena pohybová terapie (cvičení, procházky)

 • podpora verbální i neverbální komunikace s klienty

 • rozvíjení vztahu ve společnosti – klienti jsou zapojování do společenských aktivit

Co nabízíme:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Časové vymezení a personální zajištění služeb

Služby centra jsou poskytovány v sídle střediska Hrnčířská 27 v Brně: pondělí - pátek, 7.00 - 16.30 hod.

Pracovní tým Centra denních služeb

 • Petra Stávková - vedoucí centra denních služeb a sociální pracovnice odpovídá za efektivní organizaci služby a za to, že je služba provozována v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Telefon: 541 248 401
 • Dana Kosová a Zuzana Herníková - pracovnice v přímé péči - provozují s klienty aktivizační činnosti a poskytují jim potřebnou péči.

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun