Ceník Centra denních služeb Brno

Platba za poskytnutí sociálních služeb v Centru denních služeb Brno je stanovena hodinovou sazbou. Platba se skládá z těchto položek:

  1. náklady na úkony péče a aktivizační činnost
  2. náklady na stravu

1. náklady na úkony péče a aktivizační činnost

Hodinová sazba pro klienty využívající služby CDSB, kteří nemají přiznán příspěvek na péči je  30,-- Kč/hod. Tato sazba je platná po dobu prvních 3 měsíců, kdy klient využívá službu. V této době má klient možnost podat si žádost o příspěvek na péči. Pokud si klient podá žádost o příspěvek na péči, je mu i nadále účtována tato částka. V případě, že si klient nepodá žádost o příspěvek na péči, je mu po třech měsících využívání služby účtována částka 35,--Kč/hod.

Pro klienty využívající služby CDSB, kteří mají přiznán příspěvek na péči, činí sazba:

U klienta, kterému je přiznán příspěvek I.  stupně je 35,-- Kč/hod.

U klienta, kterému je přiznán příspěvek II. stupně je 40,--Kč/hod.

U klienta, kterému je přiznán příspěvek III. stupně je 50,-- Kč/hod.

U klienta, kterému je přiznán příspěvek IV. stupně je 55,-- Kč/hod.

Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči v průběhu využívání služby CDSB nebo mu bylo přiznáno jeho zvýšení, se zavazuje tuto skutečnost oznámit vedoucí CDSB, která na základě tohoto oznámení spočítá úhradu dle platného ceníku a vypočítá doplatek. Doplatek se rovná rozdílu mezi cenou dle přiznaného příspěvku a cenou skutečně účtovanou. Tento doplatek se klient zavazuje uhradit.

V případě, kdy klient má zájem o využívat služby individuálního trénování paměti, kterou CDSB nabízí, je tato individuální hodina zpoplatněna  sazbou 80,--Kč/hod

2. náklady na stravu

Cena oběda se řídí dle platného ceníku jídelny PS ÚMČ Brno Královo Pole, k 1.8.2017 je cena oběda 52,--Kč.

Klient dostává vyúčtování na začátku měsíce následujícího po měsíci, za který je vyúčtování sestavováno, kde je rozepsáno dle data počet hodin strávených v centru a počet odebraných obědů. V případě, že by takto nastavená výše plateb klientovi znemožňovala z  finančních důvodů sociální službu využívat, je  možné cenu stanovit individuálně po domluvě s provozovatelem služby.

Takto stanovené platby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun