informace o službě

Poslání pečovatelské služby - o co při své práci usilujeme

Pečovatelská služba Diakonie ČCE – střediska v Brně je terénní sociální služba lidem, kteří mají sníženou schopnost zajistit si vlastními silami běžnou péči o sebe a svou domácnost. Jako své poslání vnímáme a usilujeme poskytovat službu tak, aby naši klienti mohli žít ve svém přirozeném domácím prostředí, a měli přitom od nás podporu ve své soběstačnosti a nezávislosti, která bude přiměřená jejich stavu, schopnostem a běžným životním potřebám. Pečovatelskou službu poskytujeme ve vymezeném čase, na území města Brna, převážně v domácnostech klientů.

Popis cílové skupiny a místa poskytování služeb - pro koho tu jsme

Našimi klienty jsou lidé, kteří mají sníženou soběstačnost. Ať už z důvodu věku a s ním souvisejících omezení, z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo také rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby k zajištění péče o sebe a svou domácnost. Zaměřujeme se i na pomoc lidem se syndromem demence nebo poruchami paměti.

Pečovatelskou službu nemůžeme poskytnout - pro koho být nemůžeme

Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří nemají sníženou soběstačnost. Nemůžeme poskytnout službu také lidem, jejichž životní situace, sociální potřebnost nebo zdravotní stav vyžaduje péči a pomoc jiného typu, než můžeme jako pečovatelská služba ze zákona poskytnout.

Dlouhodobé cíle pečovatelské služby - k čemu při své práci směřujeme

Chceme podporovat všechny naše klienty tak, aby mohli zůstat žít svým běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí, (ve svém vlastním domově, nebo v místě, kde jsou zvyklí žít a které za domov považují), a měli přitom pravidelně zajištěnou individuální podporu v oblasti péče o sebe a svou domácnost, v souladu se svými aktuálními potřebami (např. pravidelné stravování, osobní hygienu, kontakt s okolím, zajištění nákupů, pochůzek, úklidu v domácnosti,…)

Chceme v zájmu klienta efektivně spolupracovat a vhodně se doplňovat při poskytování služby s dalšími osobami a organizacemi, které klientovi poskytují pomoc a podporu v jeho samostatném životě doma

 

Základní zásady pečovatelské služby - čím se řídíme, co je pro nás v Diakonii důležité 

 „Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným“

Společenství - podpora a respektování přirozených vztahů a vazeb

Při své práci chceme podporovat a motivovat klienty v udržování jejich přirozených vazeb a vztahů s jejich rodinami, přáteli, sousedy, známými. Nechceme Vám tyto vazby a mezilidské vztahy nahrazovat, chceme je vhodně doplňovat. Také my sami tvoříme společenství - pracovní tým, a proto při své práci chceme táhnout za jeden provaz. Předáváme si vzájemně nezbytné informace o průběhu služeb, radíme se, sdílíme na našich poradách, abychom všichni věděli, co a jak u Vás máme dělat a co od nás skutečně  potřebujete.

Milosrdenství - individuální přístup

Snažíme se, jak nám síly a možnosti dovolí, pružně a rychle reagovat na změny v životní situaci, zdravotním stavu, soběstačnosti klienta. Snažíme se službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit aktuálním potřebám daného člověka. Navrhujeme změny v dosavadním způsobu pomoci a péče, pokud je podle svých profesionálních zkušeností vnímáme jako potřebné, dobré, nebo nutné. Tam kde naše síly nestačí, snažíme se Vám zprostředkovat jiné zdroje pomoci.

Naděje - respekt k duchovním potřebám 

Jsme si vědomi toho, že každý člověk má svůj vlastní životní příběh, své vlastní vnímání světa, přemýšlení i svou vlastní víru. Každý náš klient, a také každý náš pracovník. Chceme plně respektovat duchovní potřeby našich klientů. Chceme Vás podporovat, abyste mohli a dokázali žít svůj vlastní, jedinečný život a chceme Vám v tom být nablízku, a dle našich možností aktivně nápomocni. Věříme, že každá náročná životní situace má možná východiska, a chceme se s Vámi aktivně účastnit jejich hledání.

Fortelnost - podpora soběstačnosti

Chceme každého našeho klienta podporovat tak, aby byl v co nejvíce oblastech svého života soběstačný a nezávislý na druhé osobě. Děláme tedy proto prakticky samostatně  pouze ty činnosti, které klient skutečně nemůže zvládnout sám. Dopomáháme v potřebné a nezbytné míře při činnostech, které klient zvládne jen částečně. Všechno, co pro Vás děláme, chceme dělat pořádně, bezpečně a spolehlivě.

Pomoc potřebným - profesionální přístup

Chceme a musíme udržovat svůj vztah s každým klientem na profesionální úrovni. Víme, že jsme pouhými pomocníky a podporovateli na Vaší životní cestě. Rozlišujeme proto odpovědnost za svou práci a odpovědnost klientů za svůj vlastní život. Víme, na co máme síly a kompetence, v čem můžeme pomoci a v čem naopak ne. A podle toho v rámci služby u Vás a s Vámi jednáme.

 

Kdy k Vám může pečovatelka přijít?

Naše pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 6.00 do 20.00 hodin, o víkendech a svátcích od 7.00 do 20.00 hodin. Snažíme se službu nastavit podle Vašich potřeb, návštěvy probíhají většinou pravidelně, v předem domluvených dnech i časech. Nejkratší možná návštěva je ½ hodiny, nejdelší až 4 hodiny. V případě potřeby klienta lze mimořádně dohodnout službu i nad tento rámec, což však vždy závisí na naší vzájemné domluvě a zejména na momentální volné kapacitě služby.

Pracovní tým Pečovatelské služby

Pečovatelskou službu zajišťuje profesionální pracovní tým.

Vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice odpovídá za efektivní organizaci služby, za plánování služeb klientům a za to, že je služba provozována v souladu se standardy kvality sociálních služeb.  

Sociální pracovnice odpovídá za individuální plánování - nastavení obsahu služeb podle aktuálních potřeb a schopností klientů.

Pečovatelky vykonávají přímou péči. Dochází do domácností klientů, kde poskytují pečovatelské úkony podle potřeb klienta a v souladu s jeho individuálním plánem.

 

 

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun